Předání polírovacího stroje PA 2001

Zákazníkovi byl úspěšně předán polírovací stroj PA 2001 pro povrchovou úpravu plechu tzv. Kroužkováním ( grošováním ). Stroj pracuje v manuálním, či plně automatickém režimu. Na tomto polírovacím stroji je možno ovládat dobu polírování ( čas kotouče na plechu ), krok motorů ( vzdálenost kroužků od sebe ) a regulaci otáček motorů. Posuv plechu je prováděn automaticky nájezdem plechu na čidlo posuvu.

 

Základní technické údaje

 

Polírovací šířka :                        2000 mm

Průměr brusných hlav max. :     60 mm

Počet brusných hlav :                 31 ks

Rychlost otáčení brusných hlav: nastavitelná ( nominálně 1400 obr./min. )

Elektrické připojení :                  zásuvka 3 x 400 V, 50 Hz, 16 A

Připojení na vzduch :                 1/2″ ; 6 bar

 

Rozměry :

délka :        2050 mm

šířka :         2850 mm

výška :        1500 mm

váha :          1450 kg

 

POPIS PRÁCE NA AUTOMATU

Příprava stroje :

–   vizuálně prověříme stroj (musí být kompletní) a jeho pracovní prostor (čistý a bez zbytečného zakrytí )

–   připojíme zdroj na stlačený vzduch a nastavíme požadovaný tlak. Polírovací hlava se zdvihne. Pokud se polírovací hlava nezdvihne jsou blokovány všechny ostatní funkce !

–    s pákou pneumatického ventilu umístěnou vlevo vpředu na stroji zvedáme válce posunu plechu

–    spínače ovládacího panelu nastavíme do neutrální polohy

–    připojíme elektrické napětí. Pokud je hlavní vypínač zapnutý, displeje se rozsvítí.

–    Pomocí spínačů »<- -> « na ovládacím panelu prověříme otáčení podávacích válců.

 

– pokud se válce nezačnou otáčet prověřte :

– jsou bezpečnostní vrata zavřená ?

– je uvolněno tlačítko nouzového zastavení ?

– nemáme stisknuté tlačítko STOP ?

– zvedla pneumatika polírovací hlavu ?

– detekují senzory správně polohu válců ?

– přepněte vybranou funkci do polohy »off « a znovu jí zapněte !

 

–    plech položíme na podávací stůl  s vodící lištou

–    naveďte plech pod brusné hlavy, snímané senzorem a rozsvítí se kontrolka na ovládacím panelu. Zkontrolujte, zda je nastavení senzoru správné. Bez signálu přítomnosti plechu ve stroji nelze brusné hlavy spustit.

–    podávací válce plechu spustíme do dolní polohy tak, že se plech stiskne mezi přítlačný válec a válec posuvu plechu.

–    zkontrolujte otáčení brusných hlav přepnutím spínačů vybraných sekcí do polohy „M“. S potenciometrem na horním displeji nastavíme rychlost otáčení.

–    stisknutím tlačítka zkontrolujte pohyb brusných hlav doprava. Po dlouhém stisknutí zůstanou v pravé poloze a vrátí se pomocí tlačítka STOP.

–    Brusné hlavy můžeme ručně spustit níže pomocí tlačítka dolů. Dávejte však pozor, abyste neotáčeli brusné kotouče, pod kterými není žádný plech !

 

AUTOMATICKÁ OPERACE:

Potenciometrem nastavte dobu leštění na horním displeji v sekundách (na 5,2 sekundy se na displeji zobrazí F 5.2) a potvrďte tlačítkem ENTER. Zařízení si pamatuje poslední zadané číslo. Po zadání se zobrazení změní. Pomocí tlačítka MODE přepněte na zobrazení F ___, potom pomocí potenciometru nastavte F na příslušnou rychlost.

Spínače zapínají příslušné motory. Doporučujeme „A“ (Automaticky), pro test je funkce „M“.

Na druhém displeji nastavte krok podávání. (F v mm)

Vložte plech a stiskněte tlačítko START pro automatické leštění.

Kontrolka ukáže přítomnost plechu ve stroji. Pokud plech ve stroji není, pokusí se jej stroj navést. Podávací válce se otáčejí, dokud nový plech nedosáhne pod senzor, nebo se po chvíli zastaví.

Tlačítko STOP ukončí leštění a zastaví stroj. Stroj se zastaví také ve chvíli, kdy po nějaký čas není plech ve stroji.

 

POPIS ŘÍZENÍ A FUNKCÍ :

Regulátor tlaku umožňuje nastavit tlak (4-6 bar), aby stroj správně fungoval.

Ventil pro zvedání dopravních válců umožňuje zvedání a spouštění horních válců. Ventil pracuje nezávisle a není připojen k elektronice.

Hlavní vypínač slouží k zapnutí a vypnutí stroje. Před zapnutím zkontrolujte stroj a před jeho vypnutím jej zastavte.

Tlačítko nouzového zastavení v horní části skříně a spínače vrat fungují jako bezpečnostní prvky pro zastavení a zablokování stroje.

Displej regulátoru leštícího motoru VFD1 umožňuje nastavit dobu leštění a rychlost otáčení leštících kotoučů.

Displej regulátoru posunu VFD2 umožňuje upravit krok posunu.

Přepínače režimu motoru (mezi horním a dolním displejem) umožňují zvolit funkci každého motoru. Po splnění všech ostatních podmínek se motor otáčí.

Přepínač posuvu plechu „MOVE PIECE“ umožňuje posuv plechu, pokud není zapnut automatický provoz a brusné hlavy jsou zvednuty.

Klávesa „->“ posune leštící hlavu doprava, když je zvednutá.

Klávesa „v“ spustí leštící hlavu, pokud je ve stroji vložen plech.

Tlačítko START spustí proces automatického leštění, viz funkce »Autorun«.

Kontrolka tlačítka START svítí, když je program spuštěn.

Tlačítko STOP zastaví automatické leštění nebo otáčení motorů a pohybů, viz funkce »Stop«.

Kontrolka »piece inside « se rozsvítí, když snímač detekuje přítomnost plechu ve stroji. Zastaví se, pokud nějaký čas není přítomen plech ve stroji.

 

Funkce blokování pohonu motoru zabraňuje automatickému nastartování motorů při zapnutí nebo obnovení napájení. Pro uvolnění zámku nastavíme motor do polohy »off«  a poté znovu zapněte motor.

Pokud stisknete tlačítko zastavení STOP, funkce zastavení motoru pracuje podobně jako funkce blokování pohonu motoru.

 

Funkce »A « na spínači motoru spustí motor na začátku automatického leštění a na konci se vypne.

 

Funkce »M « na spínači motoru umožňuje plynulé otáčení motoru. Při zapnutí musí být splněny bezpečnostní podmínky.

Funkce »MOVE PIECE « posouvá plech strojem. V ručním režimu funguje pouze při zvednuté brusné hlavě.

Funkce »MOVE HEAD « posune brusnou hlavu doprava a dolů po dobu držení tlačítka.

Funkce »stay right « udržuje hlavu ve správné poloze, i když je tlačítko uvolněno.  Funkce je aktivována po určité době držení tlačítka.

 

Motory ve funkci »A « se otočí, motory ve funkci »M « se točí dopředu.

 

Funkce »feed « kontroluje přítomnost plechu a podle potřeby ho přivádí do stroje.

 

Pokud je přivedení plechu dokončeno, signál »ready « umožní spuštění brusných hlav. Ty zůstávají ve spodní poloze po dobu leštění a poté se zdvihají. Při zvednutí brusných kotoučů se polírovací hlava pohybuje doprava, nebo doleva individuálně vzhledem k předchozímu stavu a nastavení.

 

Kroková funkce »step « se provádí současně. Jakmile jsou obě funkce dokončeny, cyklus pokračuje spuštěním brusných hlav.

 

Funkce »step « posune plech dopředu dle nastaveného kroku na VFD2.

Pokud vám dojde plech, přejde do funkce podávání »feed«.

Funkce podávání »feed « se provádí pod funkcí »Auto-run«.

 

Na začátku zkontrolujte přítomnost plechu (piece inside) a nastaví signál na »ready«.  Pokud není k dispozici žádný plech, začne točit válce, dokud nebude uvnitř plech a nebude připraven signál »piece inside«.

Zastaví válce a funkci automatického chodu »Auto-run « po 3 minutách neúspěšného plnění stroje plechem.

 

Funkce »Stop « zastaví funkci »Autorun « nebo zastaví motory běžící ve funkci »M « a deaktivuje pneumatické ventily.

 

Funkce »Autostop « zastaví motory motory brusných hlav, pokud není po dobu delší než 3 minuty žádná činnost na stroji.

 

Tolik stručný popis vylepšené verze tohoto velmi zajímavého stroje, který najde uplatnění ve všech výrobách, kde je potřebné zajistit dekorativní povrch nerezového plechu.

 

OZNÁMENÍ HBT weld

Vážení zákazníci,

upozorňujeme Vás, že z technických důvodů bude provozovna v Českých Budějovicích a Strakonicích

dne 4.7.2022

UZAVŘENA